Etusivu Toiminta Luonto Yhdistys Linkit

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n säännöt
Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksen säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry ja kotikunta Raisio. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Raision ja Ruskon kunnat. Yhdistys liittyy Suomen luonnonsuojeluliittoon sen Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry -nimisen piirijärjestön kautta.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan. Yhdistyksen toimintamuodot ovat:

 • edistää vapaaehtoista luonnon- ja ympäristönsuojelutyötä toiminta-alueellaan
 • seurata paikallisia ympäristönmuutoksia
 • antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja tehdä aloitteita sekä esityksiä viranomaisille ja yhteisöille
 • valistaa, tiedottaa ja kouluttaa luonto- ja ympäristöasioissa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia, kursseja ja julkaisemalla alaa käsittelevää yleisövalistusta tiedotusvälineissä
 • elvyttää luonnonharrastusta ja -tietämystä järjestämällä retkiä ja leirejä luontoon
 • edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta

3§ Varainhankinta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahan­keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4§ Jäsenyys
Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja opiskelijajäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen henkilö maksamalla vuotuisen jäsen­maksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. Yhdistyksen perhejäseneksi voi päästä samassa taloudessa asuva varsinaisen jäsenen perheenjäsen maksamalla vuotui­sen perhejäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous määrää. Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsi­naisille jäsenille ja perhejäsenille. Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voi päästä henkilö, joka opiskelee kokopäivätoimisesti ja maksaa vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyk­sen syyskokous määrää. Opiskelijajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinai­sella jäsenellä. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä, maksamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous määrää.

5§ Yhdistyksestä eroaminen
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko kuluvalta toimintavuodelta. Jäsenmaksun laiminlyömisen johdosta jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksua toimintavuoden joulukuun ensimmäiseen päivään mennessä.

6§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitun puheenjohtajan lisäksi vähintään 6 ja enintään 10 varsinaista sekä 2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus ottaa yhdistyksen sihteerin ja talouden­hoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle vuodeksi kerrallaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8§ Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on hallituksen jätettävä viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajalle, jonka tulee palauttaa ne hallitukselle viimeistään kaksi päivää ennen kevätkokousta.

9§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan näihin kokouksiin vähintään viikkoa ennen kokousta postitetulla kokouskutsulla tai ilmoituksella vähintään viikkoa ennen kokousta paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus.
 3. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 4. Valitaan piirikokousedustajat sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousten edustajat.
 5. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 3. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
 4. Valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.
 5. Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle.
 6. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.
 8. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle.
 9. Päätetään lehdistä, joissa kokouskutsu julkaistaan ja tavasta (sääntöjen puitteissa), joilla kokouksiin kutsutaan.
 10. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

10§ Ylimääräinen kokous
Tarpeen vaatiessa hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 9§:ssä mainitulla tavalla, mikäli kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.

11§ Ilmoitamisvelvollisuus piirille
Yhdistyksen sihteerin on lähetettävä piirille sen pyytämät tiedot. Kevätkokouksen jälkeen lähetetään piirille edellisen vuoden toimintakertomus ja syyskokouksen jälkeen ilmoitus yhdistyksen hallituksesta.

12§ Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asiaa käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

13§ Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä vain siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on tehtävä ilmoitus piirille, Suomen luonnonsuojeluliitolle ja yhdistysrekisteriviranomaisille.

14§ Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

15§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.